STAR TPC calibration review committee

US/Eastern
Maria Stefaniak (WUT/Subatech) , Zhangbu Xu (BNL)