Committees

International Advisory Committee:

Francesco Becattini (Florence)

Kenji Fukushima (Tokyo Uni.)

Huan Zhong Huang (UCLA and Fudan)

Mei Huang (UCAS)

Dmitri Kharzeev (Stony Brook Uni. and BNL)

Jinfeng Liao (Indiana Uni.)

Michael Lisa (Ohio State Uni.)

Dirk Rischke (Fankfurt Uni.)

Paul Sorensen (BNL)

Sergei Voloshin (Wayne State)

Pengfei Zhuang (Tsinghua Uni.)

 

Organizing Committee:

Francesco Becattini becattini@fi.infn.it

Huan Zhong Huang huang@physics.ucla.edu

Zhongbo Kang zkang@ucla.edu

Dmitri Kharzeev dmitri.kharzeev@stonybrook.edu

Jinfeng Liao liaoji@indiana.edu

Aihong Tang aihong@bnl.gov

Prithwish Tribedy ptribedy@bnl.gov

Sergei Voloshin voloshin@wayne.edu

Gang Wang gwang@physics.ucla.edu